5. ҮХНӨ-ийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэв.

Мэдээлэл

2019.09.11

ТББХ болон Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн нэгдүгээр хэлэлцүүлэг, Ард нийтийн санал асуулгын тухай тогтоолын төслийг хэлэлцэв.

Тэмдэглэл

1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төсөл /Хоёр дахь хэлэлцүүлэг/ 2. Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл.

2019.09.11

ТББХ болон Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн нэгдүгээр хэлэлцүүлэг, Ард нийтийн санал асуулгын тухай тогтоолын төслийг хэлэлцэв.

Тэмдэглэл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн нэг дэх хэлэлцүүлэг/ 2. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлэг/ 3. Ард нийтийн санал асуулга явуулах, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл

2019.09.10

ТББХ Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл, Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хийв.

Тэмдэглэл

1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжилнэ/

2019.09.09

ТББХ Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл, Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хийв.

Тэмдэглэл

1. “Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл 2.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн нэг дэх хэлэлцүүлэг/

2019.09.07

Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжилнэ/ 2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүн 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/

2019.09.07

ТББХ Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дагаж мөрдөх хугацаа, дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг дагаж мөрдөх хугацаа 2.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, эцсийн хэлэлцүүлэг/

2019.09.05

Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжлэл/

2019.09.04

Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжилнэ/

2019.08.30

Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжлэл/

2019.08.29

Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг/

2019.08.28

Нэгдсэн чуулганаар Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг/

2019.08.26

ТББХ Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжилнэ/

2019.08.23

ТББХ Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, үргэлжилнэ/

2019.07.24

“Шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, хараат бус байдлыг хангах нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг болов.

Мэдээ

Төслийн танилцуулгуудтай холбогдуулж нийт 34 хүн санал хэлсэн бөгөөд оролцогчдын олонх нь шүүгчийн томилгоо, шүүгчдийн мэргэшсэн хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх, Ерөнхий шүүгчийг сонгох, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл байгуулах асуудалд илүүтэй саналаа хэлж, байр сууриа илэрхийлэв

2019.07.18

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай болон Ерөнхийлөгчийн төсөл УИХ-ын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлтэй уялдуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоолыг батлав.

Тэмдэглэл

1. “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл 2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй уялдуулах, асуудлыг зөвшилцөх үүрэг бүхий Зөвшилцлийн ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019.07.18

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай болон Ерөнхийлөгчийн төсөл УИХ-ын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлтэй уялдуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоолыг батлав.

Тэмдэглэл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл 2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа Улсын Их Хурлын гишүүн Лүндээжанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй уялдуулах, асуудлыг зөвшилцөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл

2019.07.16

УИХ-ын чуулганы хуралдаанд Ерөнхийлөгч Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналаа танилцуулав.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаарх саналаа илэрхийлнэ.

2019.07.16

УИХ-ын чуулганы хуралдаанд Ерөнхийлөгч Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналаа танилцуулав.

Мэдээ

УИХ-ын чуулганы хуралдаанд Ерөнхийлөгч Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналаа танилцууллаа.

2019.07.05

ТББХ Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг/

2019.07.03

ХЗБХ Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон түүнийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүн 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, санал, дүгнэлтээ Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хүргүүлнэ/

2019.07.02

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэл өгөх хэвлэлийн хурлыг хийв.

Видео

Видео: Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд иргэд, олон нийтийн саналын дагуу шинээр тусгаж буй заалтын талаар хэвлэлийн бага хурал хийв

2019.06.18

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн эхний хэлэлцүүлэг болов.

Тэмдэглэл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /нэг дэх хэлэлцүүлэг, үргэлжлэл 2. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хоёр, гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл

2019.06.18

ТББХ-ны хуралдаанаар Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хоёр, гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцэв.

Тэмдэглэл

“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хоёр, гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий/

2019.06.14

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн эхний хэлэлцүүлэг болов.

Тэмдэглэл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, нэг дэх хэлэлцүүлэг явуулах/ нэг дэх хэлэлцүүлгийг эхлүүлэв.

2019.06.13

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн эхний хэлэлцүүлэг болов.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, нэг дэх хэлэлцүүлэг/