19. Хууль зүйн байнгын хороо, УИХ хоригийг хүлээн авсангүй.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн хоригийг УИХ-ын ХЗБХ-ны хуралдаанаар болон УИХ-ын Нэгдсэн хуралдаанаар хүлээн авах боломжгүй гэж үзэв.

Мэдээлэл

2021.01.28

УИХ-ын Нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл

Тэмдэглэл

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ -д хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн тухай

2021.01.27

УИХ-ын ХЗБХ: Гурван хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэв.

Мэдээ

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авахыг дэмжсэнгүй. Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар шийдвэрлэв.

2021.01.27

УИХ-ын ХЗБХ-ны хуралдааны тэмдэглэл

Тэмдэглэл

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ -д хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн тухай