Батлах үйл явц Харьцуулсан тайлбар Хайлт
Шүүхийн тухай хууль 2021 /Харьцуулсан тайлбар 2002, 2012/

Өгөгдлийн харьцуулалт, дүн шинжилгээг Хууль эрх зүйн хөгжлийн хүрээлэн ТББ гүйцэтгэв.
Өгөгдлийн дүрслэлийг Тунгаахуй өгөгдлийн урлан ХХК гүйцэтгэв.