1. Хуулийн төслийн шүүмж

ХЗДХЯ-ны боловсруулсан Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд шүүмж боловсруулагдав.

Мэдээлэл

2020.03.05

Нээлттэй нийгэм форум ТББ: МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-2 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТОМИЛГОО

Шүүмж

2020.03.05

Нээлттэй нийгэм форум ТББ: МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-3 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

Шүүмж

2020.03.05

Нээлттэй нийгэм форум ТББ: МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1: ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Шүүмж