2. Хуулийн төслийн талаарх судлаачийн санал

ХЗДХЯ-ны боловсруулсан Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд судлаачид санал боловсруулав.

Мэдээлэл

2020.04.09

О.Мөнхсайхан: Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийн талаарх санал

Хуулийн төсөл