3. Хуулийн төслийг өргөн барив.

Засгийн газраас УИХ-д Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг өргөн барив.

Мэдээлэл

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Танилцуулга

Үзэл баримтлал

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Танилцуулга

Танилцуулга

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Судалгаа

ШЗТХ-ын судалгаа

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Судалгаа

Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл- Зардлын тооцоо

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Хуулийн төсөл

Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /анхны хэлэлцүүлэг/

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Танилцуулга

Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Дүгнэлт

Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Тогтоол

Ажлын хэсгийн гишүүд

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Хуулийн төсөл

Хуулийн төсөл

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Хуулийн төсөл

Дагалдах хууль, тогтоолын төсөл

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Хуулийн төсөл

Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Судалгаа

ШТХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Судалгаа

ШТХ-ийн төслийн үнэлгээний тайлан

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Судалгаа

ШИТЭБТХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

2020.04.10

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, түүний хавсралтууд

Судалгаа

ШЭБТХ хэрэгжилтийн үнэлгээ