5. Шүүх дэх нөлөөллийн талаар судалгааны байгууллага санал асуулга авав.

Шүүх дэх нөлөөллийн талаар судалгааны байгууллага санал асуулгын үр дүнг танилцуулав.

Мэдээлэл

2020.04.20

Оюуны инноваци ТББ, “Шүүгчийн хараат бус байдал: Шүүх дэх нөлөөлөл” судалгааны ажил (шүүгч нараас авсан анкетын асуулгын үр дүн)

Судалгаа