10. Судалгааны байгууллагуудын зөвлөмж

Судалгааны байгууллагууд цахим орчинд хэлэлцүүлэг өрнүүлж, хуулийн ажлын хэсэгт хамтарсан зөвлөмж хүргүүлэв.

Мэдээлэл

2020.12.08

Бодлогод залуусын хяналт, Оюуны инноваци, Нээлттэй нийгэм форум ТББ-уудын хамтарсан санал

Зөвлөмж

2020.12.04

Бодлогод залуусын хяналт ТББ: "Шүүхийн тухай хууль ба иргэдийн оролцоо II" сэтгүүлчдэд зориулсан цахим хэлэлцүүлэг

Мэдээ

2020.12.03

Бодлогод залуусын хяналт ТББ: "Шүүхийн тухай хууль ба иргэдийн оролцоо" цахим хэлэлцүүлэг

Мэдээ

Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэн батлах үйл явцад иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангаж, мэдээлэл солилцох зорилготой.