20. Хууль хэрэгжиж эхлэв.

МУ-н Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хэрэгжиж эхлэв.

Мэдээлэл

2021.03.01

Шүүгчдийг илүү хариуцлагажуулсан Шүүхийн тухай хууль хэрэгжиж эхэллээ.

Нийтлэл

Шүүхийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой мэдээлэл